Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN


Download hier de algemene voorwaarden 

SONESTO B.V.
Nipkowweg 4
8501 XH JOURE

Gedeponeerd op 21 juli 2016 bij de Kamer van Koophandel.

Bij de levering is óf A, Algemene Leveringsvoorwaarden Koop, óf B, Algemene Leveringsvoorwaarden Operational Lease  van toepassing. Beiden kunnen niet tegelijkertijd van toepassing zijn.

A  ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KOOP

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Sonesto B.V., hierna te noemen Sonesto B.V., en een wederpartij voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Sonesto B.V., bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Offertes

 1. Al onze offertes zijn vrijblijvend en kunnen door ons binnen drie werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen.
 2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de offerte begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze offerte automatisch voor nabestellingen.
 3. De door Sonesto B.V. uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Sonesto B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij, door hem schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. De door SonestoB.V. uitgebrachte aanbieding alsmede door haar verstrekte tekeningen en draaiboeken, blijven haar eigendom en dienen, indien geen order met de wederpartij tot stand komt, onverwijld aan haar te worden teruggezonden. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sonesto B.V. noch geheel noch ten dele worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

Artikel 3. Levering

 1. Levering geschiedt af fabriek. Indien zulks door de wederpartij wordt gewenst, zal Sonesto B.V. tegen meerprijs zorgdragen voor levering aan huis in Nederland op de begane grond en achter de 1e deur, tenzij inhuizing (art. 8) en montage en installatie (art. 9) schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan c.q. bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 Artikel 4. Levertijd

 1. Door SonestoB.V. opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
 2. Bij niet tijdige of niet juiste levering dient de wederpartij Sonesto B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Sonesto B.V. een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 3. De door Sonesto B.V. opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 5. Deelleveringen

Het is Sonesto B.V. toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Sonesto B.V. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Technische eisen enz.

 1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Sonesto B.V. er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
 2. Alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden vermeld.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de producten – indien noodzakelijk en te onzer uitsluitende beoordeling – voorzien worden van een verpakking, waarin de producten gebruikelijk worden verhandeld.

Artikel 7. Monsters, modellen, voorbeelden en proefopstellingen

 1. Indien door Sonesto B.V. een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
 2. Onder proefopstelling wordt te dezen verstaan het op zicht plaatsen van tenminste twee eenheden in standaarduitvoering met een bruto cataloguswaarde van niet meer dan € 1.500,- exclusief omzetbelasting alsmede relevante accessoires, in een door de wederpartij ter beschikking te stellen ruimte met het doel de situatie, waarvoor bij de wederpartij belangstelling bestaat, te visualiseren. Als tegemoetkoming in de kosten van een proefopstelling zal Sonesto B.V., onmiddellijk nadat de proefopstelling is geplaatst, een derde deel van de bruto cataloguswaarde van de betrokken eenheden, vermeerderd met omzetbelasting, in rekening brengen. Deze tegemoetkoming geldt tevens voor transportkosten in Nederland, alsmede eventuele montagekosten. In het geval dat de wederpartij de eenheden van de proefopstelling wenst te behouden, zullen deze door Sonesto B.V. alsnog in rekening worden gebracht voor twee derde deel van de hiervoor bedoelde bruto cataloguswaarde vermeerderd met omzetbelasting onder aftrek van de eveneens reeds genoemde en reeds betaalde tegemoetkoming. De wederpartij is tijdens een proefopstelling aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van de meubelen tot ten hoogste het hierboven genoemde bruto catalogus waarde.

Artikel 8. Inhuizing

 1. Indien zulks door de wederpartij wordt gewenst zal Sonesto B.V. onverminderd het bepaalde in artikel 3.2, aansluitend zorgdragen voor inhuizing, waaronder wordt verstaan het vanaf de plaats van levering als bedoeld in artikel 3.1 (begane grond en achter de 1e deur) verder vervoeren van de goederen naar hun interne plaats van bestemming.
 2. Sonesto B.V. zal de inhuizing verzorgen. Hierbij is aangenomen dat de aangevoerde goederen met een voor plateauwagens en pallet-trucks voldoende grote lift en overigens zonder stoornis kunnen worden vervoerd naar de interne plaats van bestemming. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, zal Sonesto B.V. extra kosten bijvoorbeeld voor verticaal transport en extra arbeidsuren, in rekening zal brengen.
 3. Op verzoek van de wederpartij zal Sonesto B.V. een persoon aanwijzen met wie over de inhuizing bindende afspraken kunnen worden gemaakt.

Artikel 9. Montage; installatie

 1. De wederpartij dient er zorg voor te dragen dat tijdig en op de juiste wijze voldaan wordt c.q. is aan noodzakelijke faciliteiten, voorzieningen en voorwaarden voor de door ons uit te voeren montage- c.q. installatiewerkzaamheden. Deze voorzieningen en overige in dit kader uit te voeren activiteiten komen te allen tijde voor rekening en risico van de wederpartij.
 2. De wederpartij zorgt onder meer voor eigen rekening en risico, dat onze monteurs in de gelegenheid worden gesteld de werkzaamheden uit te voeren. Zij verstrekt met inachtneming van noodzakelijke veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen de nodige hulpmiddelen en verleent, hetzij persoonlijk, hetzij door haar beschikbaar gestelde hulpwerk-krachten, de nodige bijstand.
 3. Reiskosten worden afzonderlijk aan de wederpartij in rekening gebracht. Sonesto B.V. houdt zich het recht voor om in afwijking van het gestelde in artikel 3.1 extra loonkosten apart in rekening te brengen, indien zij naar haar oordeel, genoodzaakt is de werkzaamheden uit te voeren buiten de reguliere werkuren en/of in bijzondere omstandigheden.
 4. Het gestelde in artikel 4.3 ten aanzien van de levertijd is eveneens van toepassing op de overeengekomen montage- c.q. installatietijd.
 5. Met inachtneming van het gestelde in dit artikel, geldt met betrekking tot prijs, aflevering, risico en garantie ten aanzien van montage c.q. installatie, hetgeen is opgenomen in de desbetreffende artikelen elders in deze voorwaarden.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

Een overeenkomst met Sonesto B.V. en een wederpartij kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Sonesto B.V. omstandigheden ter kennis komen die Sonesto B.V. goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen 
 • indien Sonesto B.V. de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

In genoemde gevallen is SonestoB.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Sonesto B.V. schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Garantie

 1. Een garantie van 5 jaar wordt verleend op de functionaliteit van alle lockerkasten geleverd door Sonesto. Vandalisme, onheil en oneigenlijk gebruik is van de garantie uitgesloten.
 2. Een garantie van 1 jaar wordt verleend op de functionaliteit van sloten.
 3. In het geval garantie wordt verleend zal Sonesto B.V. kosteloos de betreffende producten vervangen en monteren. Tot verdere garantie of aansprakelijkheid is Sonesto B.V. niet gehouden.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door SonestoB.V. geleverde zaken blijven het eigendom van Sonesto B.V. totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Sonesto B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Door Sonesto B.V. geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt.
 3. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of te vervreemden.
 4. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Sonesto B.V. dan wel aan een door haar te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Sonesto B.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Sonesto B.V. zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Sonesto B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te
  stellen.
 6. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 13. Gebreken; klaagtermijnen

 1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk aan SonestoB.V. te melden.
 2. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 3 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering schriftelijk te melden aan Sonesto B.V.
 3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Sonesto B.V. worden geretourneerd.

Artikel 14. Prijs/prijsverhoging

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
 • in Euro
 • exclusief BTW
 • af fabriek, met in achtneming van het gestelde in artikel 3.1
 1. Indien Sonesto B.V. met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Sonesto B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Sonesto B.V. kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen valuta en/ of lonen.
 2. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Sonesto B.V. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijk rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de vorderingen van SonestoB.V. en de verplichtingen van de wederpartij jegens Sonesto B.V. onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16. Incassokosten

 1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij.In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:
 • over de eerste €6.500,-: 15%
 • over het meerdere tot €13.000,-: 10%
 • over het meerdere tot €32.500,-: 8%
 • over het meerdere tot €130.000,-: 5%
 • over het meerdere:  3%
 1. Indien Sonesto B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. SonestoB.V. is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk:
 • Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken. Hiervoor geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 (garantie) van deze voorwaarden.
 • Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Sonesto B.V. of haar ondergeschikten.
 1. De aansprakelijkheid van Sonesto B.V. is beperkt tot het bedrag van de door de WA assuradeur van SonestoB.V. in een onderhevig geval te verstrekken uitkering.
 2. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Sonesto B.V. aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Sonesto B.V. beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In geen geval is SonestoB.V. aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade daar onder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 18. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan – naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Sonesto B.V. daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Sonesto B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Sonesto B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden,  zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Sonesto B.V.bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Geschillenbeslechting

De rechter in de vestigingsplaats van Sonesto B.V. is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Sonesto B.V. het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20. Toepasselijk recht

Van toepassing is uitsluitend Nederlands recht. Het Weens- Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21. Vindplaats voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Friesland te Leeuwarden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de betreffende transactie.

B  ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN       

OPERATIONAL LEASE

ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsbepaling

De navolgende begrippen in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden hebben onderstaande betekenis, tenzij uit de context blijkt dat het begrip een andere betekenis heeft.

 1. Algemene Voorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden dan wel de overeenkomstig artikel 18 gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden die gelden tussen (uitsluitend) de Klant en Sonesto B.V.

 1. Verzekering

Indien en voor zover in de Overeenkomst bepaald de door Sonesto B.V. ten behoeve van het Object afgesloten verzekering(en).

 1. Sonesto B.V.

Onder Sonesto B.V. wordt verstaan Sonesto B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Drachten, aan het adres de Boeg 4, handelsregisternummer 27194275, of haar rechtsopvolgers.

 1. Eigen Risico

Het bedrag dat per Gebeurtenis in geval van schade en bij verzekering van het Object door Sonesto B.V. als bedoeld in artikel 20.2 t/m 20.4, voor rekening van Klant komt.

 1. Gebeurtenis

Onder Gebeurtenis wordt verstaan het voorval waardoor schade wordt veroorzaakt zoals nader omschreven en bepaald in de op de Overeenkomst van toepassing verklaarde verzekeringsvoorwaarden.

 1. Groepsmaatschappij

Een groepsmaatschappij in de zin van artikel 2:24b BW, zijnde een rechtspersoon die deel uitmaakt van dezelfde economische eenheid als Klant.

 1. Klant

De natuurlijk(e-) en/of rechtspers(o)on(en) waarmee de Overeenkomst is/zijn gesloten.

 1. Leverancier

De leverancier waar de Klant het Object heeft uitgezocht en die het Object aan Sonesto B.V. levert en in eigendom overdraagt.

 1. Looptijd

De looptijd van de Overeenkomst zoals daarin bepaald.

 1. Termijn

Het bedrag dat Klant op basis van de Overeenkomst periodiek aan Sonesto B.V. is verschuldigd.

 1. Object

De zaak of zaken met aanhorigheden die onderwerp is/zijn van de Overeenkomst en daarin nader is/zijn aangeduid.

 1. Overeenkomst

De overeenkomst of overeenkomsten waarbij Sonesto B.V. en de Klant over en weer verplichtingen aangaan, met toepassing van (o.a.) de Algemene Voorwaarden, met betrekking tot Objecten die aan de Klant in gebruik worden gegeven en ten aanzien waarvan (indien van toepassing) diensten aan de Klant worden verleend.

Artikel 2 Toepasselijk recht

 1. Op de Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 2. Het bepaalde in de Overeenkomst, alsmede in deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven de wettelijke bepalingen met betrekking tot huur en verhuur. Laatstgenoemde wettelijke bepalingen, voor zover van regelend recht, worden bij deze uitgesloten.

Artikel 3 Geschillen

Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst dienen – bij uitsluiting – te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank voor Leeuwarden.

Artikel 4 Overdracht van rechten en indeplaatsstelling

 1. Sonesto B.V. is gerechtigd om haar eigendomsrechten met betrekking tot het/het Object en de met Klant gesloten Overeenkomst en/of nog te sluiten Overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten over te dragen of in onderpand te geven aan een derde. Klant verklaart reeds nu hiermee onherroepelijk en onvoorwaardelijk in te stemmen, alsook dat Sonesto B.V. in het kader van die overdracht of verpanding informatie over de Overeenkomst en/of de Klant aan die derde verstrekt, en verleent bij voorbaat medewerking aan een overdracht respectievelijk verpanding. Van de overdracht of verpanding kan door Sonesto B.V. mededeling worden gedaan aan Klant en derden.
 2. De Klant kan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sonesto B.V. haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde overdragen. Sonesto B.V. kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden.

AANVANG, DUUR EN EINDE

Artikel 5 Inwerkingtreding/looptijd

 1. De Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening ervan.
 2. Iedere Overeenkomst eindigt wanneer de Looptijd is verstreken, tenzij anders overeengekomen. De Looptijd vangt aan op de dag als bepaald in de Overeenkomst. De Overeenkomst kan door de Klant niet worden opgezegd.
 3. De bepalingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden blijven tussen partijen van kracht op alle contractuele en buitencontractuele relaties tot het tijdstip waarop alle Objecten door Klant aan Sonesto B.V. zijn teruggegeven en Klant volledig aan zijn verplichtingen jegens Sonesto B.V. heeft voldaan.

Artikel 6 Tussentijdse beëindiging

 1. Sonesto B.V. heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk, tussentijds en zonder rechterlijke tussenkomst of andere formaliteit te ontbinden indien:
  • Klant en/of een Groepsmaatschappij surseance van betaling of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aanvraagt en/of het verzoek daartoe wordt gehonoreerd;
  • ter zake de Klant en/of een Groepsmaatschappij faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
  • Klant en/of een Groepsmaatschappij onder bewind wordt gesteld of (derden)beslag is gelegd op goederen van Klant en/of een Groepsmaatschappij;
  • een besluit tot bedrijfsbeëindiging en/of ontbinding van Klant en/of een Groepsmaatschappij als rechtspersoon wordt genomen;
  • Klant tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen tegenover Sonesto B.V. uit de Overeenkomst of anderszins, in welk geval ook direct verzuim zal intreden zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, of jegens derden, waaronder met name begrepen de financiers (in ruime zin) van de Klant;
  • Het Object van de in de Overeenkomst aangeduide locatie van de Klant naar elders wordt verplaatst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sonesto B.V, (ernstig) beschadigd raakt en reparatie (zulks ter beoordeling van Sonesto B.V.) economisch niet haalbaar is, verloren gaan, uit de macht van de Klant raakt, wordt vervreemd of bezwaard, zulks in de ruimste zin;
  • voor de verplichtingen van de Klant jegens Sonesto B.V. gestelde (zakelijke en persoonlijke) zekerheden (dreigen te) worden vernietigd of anderszins verloren (dreigen te) gaan als zekerheid en/of er sprake is van een (dreigende) materiële waardevermindering van de betreffende zekerheden;
  • door de verzekeringsmaatschappij de dekking voor Objecten wordt beëindigd en onvoldoende dekking kan worden verkregen tegen een naar het oordeel van Sonesto B.V. aanvaardbare premie;
  • er zich anderszins omstandigheden voordoen die Sonesto B.V. gegronde vrees geven dat Klant niet meer aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen.
 2. Bij ontbinding van de Overeenkomst als bedoeld in lid 1 van dit artikel is:
  • de Klant met onmiddellijke ingang niet meer bevoegd om van het Object gebruik te maken en is Sonesto B.V. gerechtigd – al dan niet middels bediening op afstand – het Object uit te schakelen. In geval van uitschakeling (op afstand of anderszins) van het Object door Sonesto B.V. als hiervoor bedoeld zal geen enkele aansprakelijkheid op Sonesto B.V rusten – hoe ook genaamd – voor directe en/of indirecte schade, gevolgschade en gederfde winst daaronder begrepen, die door de Klant of derden wordt geleden;
  • Sonesto B.V. bevoegd de onmiddellijke teruggave van het Object op een door Sonesto B.V. aangegeven locatie in Nederland te verlangen. Klant zal dit verzoek terstond inwilligen en hieraan onvoorwaardelijk medewerking verlenen onder meer door (desgewenst) een nader bepaalde ruimte die door de Klant (voorheen) werd gebruikt (al dan niet voor de uitoefening van haar onderneming) exclusief aan Sonesto B.V. in gebruik te geven c.q. te verhuren voor tijdelijke opslag van het Object; en
  • Klant een schadevergoeding aan Sonesto B.V. verschuldigd, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en die wordt berekend als bepaald in lid 3 van dit artikel. In geval van ontbinding van één of meer Overeenkomst op voormelde gronden is Sonesto B.V. nimmer tot enige schadevergoeding aan Klant gehouden.
 3. Bij ontbinding van een Overeenkomst, is Sonesto B.V. gerechtigd bij de Klant in rekening te brengen en is de Klant aan Sonesto B.V. verschuldigd:
  1. een direct opeisbare schadevergoeding gelijk aan de som van:
   • (i) alle achterstallige Termijnen en betalingen;
   • (ii) deTermijnen die verschuldigd en opeisbaar zouden zijn geworden gedurende de resterende (oorspronkelijke) looptijd van de Overeenkomst;
   • (iii) de slottermijn zoals bepaald in de Overeenkomst (indien van toepassing); en
   • (iv) de overige vergoedingen en betalingen die de Klant verschuldigd is voor de door Sonesto B.V. verleende en/of te verlenen diensten uit hoofde van de Overeenkomst.
  2. alle kosten die Sonesto B.V. maakt of moet maken (in ruime zin) in verband met de beëindiging van de Overeenkomst waaronder met name (doch niet uitsluitend) begrepen (alsnog) verschuldigde belastingen en heffingen, kosten/boete (rente of anderszins) in verband met voortijdige beëindiging van door Sonesto B.V. gesloten overeenkomsten of aflossing van door Sonesto B.V. aangetrokken financiering (funding) in verband met de Overeenkomst en/of het Object.

4. In verband met de ontbinding van de Overeenkomst is Sonesto B.V. niet verplicht tot enige ongedaan making en/of een vergoeding en/of terugbetaling aan de Klant, hoe ook genaamd en wordt door de Klant afstand gedaan van haar rechten ter zake.

5. Tegenover de Klant strekt de administratie van Sonesto B.V. tot volledig bewijs, met name ook voor wat betreft de omvang van de door de Klant verschuldigde bedragen, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs.

6. Tussentijdse beëindiging van een Overeenkomst anders dan in de leden 1 en 2 van dit artikel voorzien, kan alleen met instemming van Sonesto B.V. en de Klant plaatsvinden.

7. Rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden die bestemd zijn ook na ontbinding, of anderszins beëindiging van de Overeenkomst, hun gelding te behouden (zoals aansprakelijkheidsbeperkingen), blijven hun gelding behouden.

RECHTEN / VERPLICHTINGEN VAN Sonesto B.V.

Artikel 7 Terbeschikkingstelling/eigendom/inspectie

 1. Sonesto B.V. zal het Object bij de Klant (doen) afleveren. Het aldus ter beschikking gestelde Object is en blijft juridisch en economisch eigendom van Sonesto B.V. en de Klant zal het Object steeds voor Sonesto B.V. houden. Ter zake van het Object van toepassing zijnde fiscale faciliteiten en/of subsidies komen aan Sonesto B.V. toe.
 2. Het Object is voor rekening en risico van de Klant vanaf het tijdstip dat het Object zich onder de Klant bevindt.
 3. De Klant zal het Object onverwijld na aflevering ervan zorgvuldig inspecteren en met gepaste grondigheid testen en eventuele gebreken direct kenbaar maken aan Sonesto B.V. Indien de Klant ter zake van deze verplichtingen in gebreke blijft dan verliest hij zijn rechten om zich op non-conformiteit en gebreken van/aan het Object te beroepen. De Klant dient de aflevering van het Object conform specificatie en de deugdelijke werking van het Object, vrij van gebreken, direct na de aflevering van het Object aan Sonesto B.V. te bevestigen door middel van een acceptatiecertificaat dat voor dit doel door Sonesto B.V. aan de Klant zal worden verstrekt. Indien het Object in delen wordt afgeleverd dan is deze bepaling van overeenkomstige toepassing.
 4. Een afleverdatum is steeds indicatief en geen fatale termijn als bedoeld in artikel 6:83 sub a Burgerlijk Wetboek.
 5. Sonesto B.V. heeft het recht het Object te allen tijde te (doen) inspecteren. Klant zal Sonesto B.V. op eerste verzoek in staat stellen het Object te bezichtigen of te inspecteren.

RECHTEN / VERPLICHTINGEN KLANT

Artikel 8 Betalingen

 1. Klant betaalt de overeengekomen Termijnen, de aanbetaling en de slottermijn (indien overeengekomen), alsmede alle overige kosten die volgens de Overeenkomst voor rekening van Klant zijn, telkens tijdig en uiterlijk op de daarvoor overeengekomen vervaldag. Omtrent hetgeen de Klant aan Sonesto B.V. verschuldigd is zal (een uittreksel uit) de administratie van Sonesto B.V. bewijs tussen partijen vormen, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs.
 2. De door de Klant verschuldigde bedragen worden vermeerderd met BTW (indien van toepassing) en andere belastingen en heffingen.
 3. De Termijnen zijn maandelijks bij vooruitbetaling op de eerste dag van de kalendermaand verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Andere door de klant verschuldigde vergoedingen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum door Klant te zijn betaald.
 4. Alle betalingen dienen te geschieden op een door Sonesto B.V. aan te wijzen rekening. Klant verplicht zich om, middels een daartoe door Sonesto B.V. te verstrekken machtigingsformulier, aan Sonesto B.V. een machtiging te verlenen om van zijn (door Klant op te geven) bankrekening te incasseren, al hetgeen Klant uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is of zal worden. Klant zal zorgdragen voor voldoende saldo op bedoelde rekening. Indien de Klant geen machtiging verleent of intrekt, is Sonesto B.V. bevoegd kosten aan de Klant in rekening te brengen van minimaal €25,= per factuur of betaling.
 5. Alle kosten verbonden aan het bewaren van de rechten van Sonesto B.V. uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, zijn voor rekening van Klant. Dit geldt ook voor alle eventueel op de Overeenkomst en/of op het Object vallende belastingen, heffingen enzovoort onder welke naam dan ook. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op minimaal 10% van de hoofdsom, vermeerderd met verschuldigde verschotten en verschuldigde belasting en bedragen ten minste €250,= en met dien verstande dat Sonesto B.V. steeds gerechtigd is om daadwerkelijk gemaakte kosten, indien die hoger zijn, in rekening te brengen.
 6. Voor administratieve wijzigingen of werkzaamheden op verzoek van de Klant (zoals bijvoorbeeld adreswijzigingen, opvragen van (kopieën) van documenten, afkoopvoorstellen) is Sonesto B.V. bevoegd (redelijke) kosten bij de Klant in rekening te brengen.
 7. Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de overeengekomen Termijnen en/of andere bedragen die Klant krachtens de Overeenkomst is verschuldigd, is Klant zonder dat ingebrekestelling is vereist direct in verzuim en vanaf de vervaldatum over het verschuldigde achterstallige bedrag maandelijks een bedrag aan rente verschuldigd tot de datum van algehele betaling. Het percentage van deze rente bedraagt 1,50% per maand. Een gedeelte van een kalendermaand wordt gerekend als een hele kalendermaand. Alle betalingen van de Klant strekken tot voldoening van de door de Klant verschuldigde bedragen op de wijze en in de volgorde die door Sonesto B.V. wordt bepaald.

Artikel 9
Gebruik van de objecten/meergebruik

 1. Klant
  verplicht zich ertoe bij het gebruik van het Object alle geldende wettelijke
  regels en voorschriften in acht te nemen.
 2. Klant verbindt zich gedurende de periode dat het Object onder hem is ervoor zorg te dragen dat het Object op behoorlijke wijze en volgens de door de fabrikant gegeven voorschriften wordt behandeld en verzorgd. Behoudens gebruikelijke slijtage draagt de Klant er zorg voor dat het Object in de staat blijft zoals die was ten tijde van aflevering van het Object bij de Klant. Kosten die niet onder enige in de Overeenkomst genoemde en/of van toepassing zijnde verzekering vallen en alle schade die Sonesto B.V. lijdt als gevolg zijn van het onjuist of onzorgvuldig gebruik van het Object of gebruik in strijd met de bepalingen van de Overeenkomst, komen voor rekening van de Klant.
 3. Onder onjuist gebruik van het Object wordt in ieder geval (doch niet uitsluitend) verstaan:
 4. het aan derden in huur, onderhuur of gebruik geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sonesto B.V.;
 5. het vervreemden, verpanden of anderszins bezwaren of in gebruik geven van het Object;
 6. het niet opvolgen van instructies zoals nader in gebruikershandleidingen, fabrieksvoorschriften of instructieboekjes beschreven en het veroorzaken van ongebruikelijke slijtage;
 7. het, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sonesto B.V., verplaatsen van het Object naar een andere locatie.
 8. Klant zal het Object uitsluitend voor zakelijke doeleinden en voor het doel waarvoor ze het is bestemd gebruiken.
 9. Klant is verplicht te allen tijde in het bezit te zijn van de voor het beoogde gebruik van het Object vereiste vergunning(en) (voor zover nodig). Klant is voorts verplicht het Object te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden die zijn gesteld bij het verkrijgen van de vergunning(en).
 10. Klant is verplicht op zijn kosten het Object op de door de fabrikant vastgestelde wijze te onderhouden.
 11. Het is Klant niet toegestaan tussentijdse accessoires aan het Object te bevestigen c.q. wijzigingen of ingrijpende veranderingen aan te brengen, tenzij Sonesto B.V. hiervoor schriftelijke toestemming verleend heeft en mits deze worden uitgevoerd door een erkende installateur, voldoen aan de wettelijke eisen en door de bevestiging, wijziging of ingrijpende verandering geen schade aan het Object wordt aangebracht.
 12. Toevoeging van accessoires is voor rekening van Klant, ook indien deze accessoires verplicht zijn op grond van (nieuwe) wettelijke voorschriften. Klant draagt het risico van verlies en/of beschadiging en de kosten van onderhoud en reparatie van deze accessoires.
 13. Sonesto B.V. heeft steeds het recht om, na overleg met Klant, een onafhankelijke deskundige aan te wijzen voor de beoordeling van de staat van het Object, schade aan het Object en de oorzaak daarvan alsook van de kosten van reparatie of herstel. De uitkomst van het onderzoek door het onafhankelijk expertisebureau is voor beide partijen bindend, tenzij Klant binnen 5 werkdagen schriftelijk te kennen geeft een tegenonderzoek op eigen kosten te willen laten doen.
 14. Indien in de Overeenkomst een vergoeding voor meergebruik (boven het toegestane gebruik) is overeengekomen zal, ter vaststelling van de door de Klant (eventueel) verschuldigde vergoedingen voor meergebruik, de Klant het gebruik van het Object (zoals bijvoorbeeld gereden kilometers, draaiuren of tikken) op de door Sonesto B.V. aangegeven wijze en periodiciteit doorgeven. Indien geen andersluidende instructie door Sonesto B.V. is gegeven zal de Klant het hiervoor bedoelde gebruik binnen drie dagen na het einde van elk kalenderkwartaal doorgeven aan Sonesto B.V. of een (mede daarvoor) door Sonesto B.V. ingeschakelde derde.
 15. Indien de Klant nalaat de gebruiksgegevens tijdig te verstrekken zal Sonesto B.V. een (redelijke) inschatting maken van het gebruik waarbij Sonesto B.V. zich mag baseren op het gebruik in de laatste afrekenperiode vermeerderd met 25%. De Klant is dan aan Sonesto B.V. een vergoeding verschuldigd op basis van het door de Sonesto B.V. ingeschatte gebruik met dien verstande dat Sonesto B.V. bevoegd is/blijft een aanvullende vergoeding in rekening te brengen indien blijkt dat het gebruik door Sonesto B.V. te laag is ingeschat. Aan het einde van elk kalenderjaar en aan het eind van de Looptijd kan Sonesto B.V. de vergoeding voor meergebruik bij de Klant in rekening brengen. Tussentijdse vaststelling en afrekening van meergebruik door Sonesto B.V. is te allen tijde mogelijk.
 16. Klant zal eventuele defecten aan de gebruiksmeter(s) terstond aan Sonesto B.V. melden. Het daadwerkelijke gebruik zal in geval van een defecte meter worden geschat in onderling overleg met Klant. In een dergelijk geval geldt een door Sonesto B.V. redelijkerwijs gemaakte schatting van het gebruik als bindend bewijs, behoudens tegenbewijs van Klant.

Artikel 10 Inlevering

 1. Klant is gehouden het Object na afloop van de overeengekomen (eventueel verlengde) Looptijd in goede staat aan Sonesto B.V. te retourneren op een door Sonesto B.V. te bepalen plaats binnen Nederland.
 2. Bij inname door Sonesto B.V. kan Sonesto B.V. aan de Klant een opgave verstrekken waarop eventuele schades ten aanzien van het Object bindend zullen worden vastgelegd, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs.
 3. De bij inname geconstateerde en niet gemelde schade(s) word(t)(en) afgewikkeld volgens de voor het betreffende Object geldende verzekeringsvoorwaarden. Klant is bij afwijzing van dekking gehouden de betreffende schade aan of waardevermindering van het Object te vergoeden aan Sonesto B.V.
 4. Aanwezige accessoires dient Klant op eigen kosten te verwijderen. Gevolgschade ontstaan door het aanbrengen of het verwijderen van accessoires is voor rekening van Klant. Indien accessoires bij inname niet zijn verwijderd is Klant gehouden de als gevolg daarvan opgetreden waardevermindering van het Object en/of de door Sonesto B.V. gemaakte verwijderingskosten aan Sonesto B.V. te vergoeden.
 5. Klant draagt er zorg voor dat de bij het Object behorende zaken bij inlevering van het Object aan Sonesto B.V. te overhandigen. Bij het verloren gaan van dergelijke zaken komen de kosten van vervanging voor rekening van de Klant.
 6. Bestanddelen die op of aan het Object zijn aangebracht, worden eigendom van Sonesto B.V.
 7. Na inlevering van het Object bij Sonesto B.V. wordt Klant geacht de daarin voor eigen rekening aangebrachte en achtergebleven accessoires aan Sonesto B.V. in eigendom te hebben overgedragen, zonder dat Sonesto B.V. ter zake enige vorm van vergoeding aan Klant is verschuldigd.

Artikel 11 Koopoptie

 1. Indien de Overeenkomst een koopoptie(prijs) vermeldt dan heeft de Klant het recht om het Object van Sonesto B.V. te kopen aan het einde van de Looptijd voor de overeengekomen koopoptieprijs. Indien de Klant van dat recht gebruik wenst te maken, dient hij dat uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de Looptijd schriftelijk aan Sonesto B.V. kenbaar te maken. Alsdan zal, onder de opschortende voorwaarde van betaling van de koopoptieprijs en al hetgeen de Klant nog aan Sonesto B.V. verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst, uiterlijk op het moment dat de Looptijd verstrijkt, en mits de Klant aan al zijn (overige) verplichtingen jegens Sonesto B.V. heeft voldaan, de eigendom van het Object op de Klant overgaan zonder dat enige fysieke leveringshandeling van Sonesto B.V. is vereist. De eigendomsoverdracht als hiervoor bedoeld geschiedt in de staat en op de plaats waar het Object zich dan bevindt zonder enige garantie of vrijwaring van Sonesto B.V. anders dan de bevoegdheid tot eigendomsoverdracht van het Object.
 2. Indien de Klant tekortschiet om tijdige betaling van de koopoptieprijs en/of andere nog verschuldigde bedragen te verrichten komt geen koopovereenkomst tussen Sonesto B.V. en de Klant tot stand of zal die worden geacht ontbonden te zijn.

Artikel 12 Schade

 1. Klant is verplicht schade aan het Object terstond bij Sonesto B.V. te melden.
 2. Bij nalaten van voornoemde schademelding en bij het niet juist opvolgen van de instructies van de zijde van Sonesto B.V. is de Klant aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
 3. Indien bij een schadegeval lichamelijk letsel is toegebracht en/of derden zijn betrokken, is Klant verplicht ervoor zorg te dragen dat zodanige maatregelen worden getroffen, dat (eventuele) aanspraken op de verzekeraar tot betaling van de schadepenningen niet verloren gaan. Indien de verzekeraar – op grond van het ontbreken van de vereiste maatregelen – niet tot uitkering van de schadepenningen overgaat en/of Sonesto B.V. het schadegeval niet conform de gebruikelijke procedure kan afwikkelen, zal die schade ten laste van Klant komen.
 4. Klant is voorts verplicht de door of namens Sonesto B.V. gegeven aanwijzingen voor het laten herstellen van de schade op te volgen of te doen opvolgen.
 5. De schade, waaronder tevens begrepen alle gevolgschade bij Sonesto B.V., bij Klant of bij derden, met of door het Object ontstaan, die niet onder een van toepassing zijnde verzekering valt, is steeds voor rekening van Klant. Klant vrijwaart Sonesto B.V. tegen eventuele aanspraken van derden te dezer zake.

Artikel 13 Inbeslagname

 1. Indien derden ten opzichte van het Object rechten (willen) doen gelden of maatregelen (willen) treffen, zal de Klant hen terstond attenderen op en doen blijken van de eigendom van Sonesto B.V. en Sonesto B.V. direct informeren. Hetzelfde geldt indien ingeval Objecten uit de macht van Klant geraken en zo nodig zal de Klant dan zelf voorzieningen treffen om het eigendomsrecht van Sonesto B.V. te beschermen. Sonesto B.V. zal ter bescherming van haar rechten alle door haar nodig geoordeelde maatregelen kunnen treffen, ook ten name van Klant, waartoe Klant Sonesto B.V. hierbij machtigt. De kosten van die maatregelen zullen voor rekening van Klant zijn, tenzij de aanleiding tot die maatregelen gelegen is in een omstandigheid die uitsluitend aan Sonesto B.V. is toe te rekenen. Klant zal de voor zijn rekening komende kosten op eerste verzoek aan Sonesto B.V. voldoen.
 2. Indien de inbeslagneming en/of de gevolgen daarvan niet ongedaan gemaakt kan worden, dan wel indien het Object verbeurd is/wordt verklaard, is Klant gehouden alle schade als gevolg daarvan aan Sonesto B.V. te melden en te voldoen.

Artikel 14 Vrijwaring

Klant vrijwaart Sonesto B..V tegen alle aanspraken en boetes die tegen Sonesto B.V. geldend mochten worden gemaakt wegens het overtreden van wettelijke voorschriften met betrekking tot de staat en het gebruik van het Object. Voorts
betreft deze vrijwaring ook alle acties die tegen Sonesto B.V. op grond van haar eigendomsrecht ten aanzien van het Object mochten worden ingesteld ter zake van feiten die zich tijdens de periode dat de Klant het Object onder zich heeft, hebben voorgedaan en wegens schade of nadeel van welke aard ook toegebracht door of met het Object aan Klant of aan derden.

Artikel 15 Waarborgsom

 1. Indien in de Overeenkomst een waarborgsom is bedongen dan gelden daarvoor de bepalingen van dit artikel.
 2. De waarborgsom zal strekken tot zekerheid voor de huidige en toekomstige verplichtingen van de Klant tegenover Sonesto B.V. uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit welken andere hoofde ook.
 3. De door Sonesto B.V. ontvangen waarborgsom wordt door de ondertekening van de Overeenkomst door de Klant (al dan niet bij voorbaat) aan Sonesto B.V. verpand tot zekerheid voor de huidige en toekomstige verplichtingen van de Klant tegenover Sonesto B.V. uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit welken andere hoofde dan ook. Door de ondertekening van de Overeenkomst door Sonesto B.V. wordt het pandrecht geacht te zijn aanvaard door en medegedeeld aan Sonesto B.V.
 4. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van enige verplichting waarvoor voormeld pandrecht tot zekerheid strekt is de Klant direct in verzuim en is Sonesto B.V. bevoegd haar rechten uit dit artikel en voormeld pandrecht uit te oefenen.
 5. De Klant kan eerst aanspraak maken op terugbetaling van (het restant van) de waarborgsom zodra Sonesto B.V. geen vorderingen meer op de Klant heeft of redelijkerwijs kan verkrijgen (zulks – uitsluitend – ter bepaling van Sonesto B.V.) en door de Klant aan alle verplichtingen waarvoor het pandrecht tot zekerheid strekt zijn voldaan.
 6. Sonesto B.V. is steeds bevoegd om al hetgeen Sonesto B.V. al dan niet opeisbaar van de Klant te vorderen heeft uit welken andere hoofde ook te verrekenen met de waarborgsom. De Klant is niet bevoegd tot verrekening van enige verplichting tegenover Sonesto B.V. met de waarborgsom.

Artikel 16 Tekortschieten klant/opschorting/verrekening

 1. Indien Klant naar de mening van Sonesto B.V. tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, is Sonesto B.V. bevoegd haar verplichtingen op te schorten, onverminderd het recht om één of meer Overeenkomsten te beëindigen zoals bepaald in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden en onverminderd het recht van Sonesto B.V. om volledige schadevergoeding van Klant te vorderen en alle rechten geldend te maken die op grond van de wet of de Overeenkomst aan Sonesto B.V., in geval van tekortschieten door Klant, toekomen.
 2. Klant verplicht zich in die gevallen zonder verdere voorwaarden alle medewerking te verlenen aan de terugname door Sonesto B.V van het Object.
 3. De Klant is niet bevoegd om enige betaling aan Sonesto B.V. of nakoming van andere verplichtingen op te schorten of hetgeen hij verschuldigd is te verrekenen met enige vordering op Sonesto B.V. of de Leverancier op welke wijze dan ook.

Artikel 17 Aanpassing termijnen/kosten

 1. Bij de start van de Overeenkomst is de overeengekomen termijn gebaseerd op het prijspeil van de datum van ondertekening van de Overeenkomst door Sonesto B.V. De Termijn kan door Sonesto B.V. worden aangepast, indien zich bij terbeschikkingstelling van het Object aan de Klant een verschil voordoet tussen de (koop)prijs van het Object (het investeringsbedrag voor Sonesto B.V.) waar Sonesto B.V. van uit is gegaan bij het berekenen van de in de Overeenkomst
  vermelde Termijn en de definitieve (koop)prijs van het Object bij de terbeschikkingstelling. Indien de (koop)prijs van het Object ten tijde van de
  (beoogde) terbeschikkingstelling van het Object meer dan 5% is gestegen is Sonesto B.V. bevoegd de Overeenkomst te ontbinden en zijn De Klant en Sonesto B.V. van hun verplichtingen uit de Overeenkomst ontheven zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is. Indien door de Klant een aanbetaling is gedaan is Sonesto B.V. bevoegd om ter volledige voldoening van haar verbintenis tot ongedaanmaking, haar vordering(en) op de Leverancier ten aanzien van het Object aan de Klant over te dragen. Met de hiervoor bedoelde overdracht (cessie) zal Sonesto B.V. dan aan haar verbintenis tot ongedaanmaking hebben voldaan. Indien ten tijde van aflevering van het Object het rentepercentage, afwijkt van het rentepercentage op basis waarvan Sonesto B.V. de in de Overeenkomst vermelde Termijn heeft berekend, kan Sonesto B.V. de Termijn ook aanpassen. De aangepaste Termijn zal Sonesto B.V. vermelden op het acceptatiecertificaat dat bij de aflevering van het Object door de Klant dient te worden ondertekend.
 2. Tijdens looptijd van de Overeenkomst Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst wijzigingen optreden in kosten voor verzekering en/of van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen, hetzij nieuwe belastingen of heffingenworden opgelegd, welke zijn of behoren te worden opgenomen in de Termijnen of van invloed zijn op de vaststelling daarvan door Sonesto B.V., is Sonesto B.V. gerechtigd de Termijn over de reeds verstreken alsmede over de nog resterende Looptijd aan dergelijke wijzigingen of opleggingen aan te passen. De daaruit voortvloeiende nabetaling van Klant is onmiddellijk door Klant verschuldigd.

Artikel 18 Aanpassing algemene voorwaarden

 1. Sonesto B.V. kan de Algemene Voorwaarden aanpassen indien dit, naar haar oordeel, noodzakelijk of wenselijk is (onder meer) ten gevolge van veranderde wettelijke regels.
 2. Bij wijzigingen van de Algemene Voorwaarden, anders dan ten gevolge van wettelijke voorschriften, heeft Klant de mogelijkheid daartegen binnen dertig dagen na ontvangst van de gewijzigde voorwaarden schriftelijk bezwaar te maken. Sonesto B.V. zal Klant steeds schriftelijk, onder opgaaf van redenen, over de wijzigingen informeren.
 3. Indien Klant in geval van wijzigingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel bezwaar maakt, blijven de ongewijzigde voorwaarden van kracht voor de lopende Overeenkomst.

RISICO / VERZEKERINGEN

Artikel 19 Risico

Alle schade aan het Object, alsmede alle schade ontstaan als gevolg van het gebruik van het Object is gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst voor rekening en risico van Klant. Het vorenstaande geldt niet indien en voor zover enige schade daadwerkelijk wordt vergoed op basis van (een) door Sonesto B.V. zelf afgesloten verzekering(en); zulks onverminderd de verplichtingen van de Klant tot betaling van een Eigen Risico.

Artikel 20 Verzekeringen

 1. De Klant is verplicht (i) het Object voor de meest uitgebreide risico’s, voor eigen rekening en ten genoegen van Sonesto B.V., te verzekeren en verzekerd te houden, zonder ongebruikelijke franchise of beperking en voor de volledige vervangingswaarde, (ii) na aflevering van het Object bij de Klant zal Sonesto B.V. contact opnemen met de lessee inzake de verzekering van het object. Indien de Klant het Object niet – ten genoegen van Sonesto B.V. – verzekert of nalaat daarvan bewijs aan Sonesto B.V. te bezorgen is Sonesto B.V. gerechtigd om (naar eigen keuze) zelf voor adequate verzekering van het Object zorg te dragen en de kosten daarvan aan de Klant in rekening te brengen door middel van verhoging van de Termijnen of anderszins. De betreffende kosten zijn door de Klant verschuldigd totdat – zulks ter beoordeling van Sonesto B.V. – bewijs aan Sonesto B.V. is verschaft dat de Klant zelf voor adequate verzekering van het Object zorg heeft gedragen. In verband hiermee heeft Sonesto B.V. ook het recht om gegevens (waaronder persoonsgegevens) van de Klant aan de betreffende verzekeraar en/of tussenpersoon ter beschikking te stellen; de Klant stemt daar mee in.
 2. De Klant zal in de polis, ter zake van de door hem afgesloten verzekering voor het Object, de volgende clausule laten opnemen: “Het is de maatschappij bekend dat [invullen: beschrijving van het Object] (“Object”) worden geleaset en er mee in te stemmen dat Sonesto B.V., gevestigd te Drachten  (“Sonesto B.V.”), begunstigde is van enige uitkering ter zake van het verzekerde Object en voorts er mee bekend te zijn dat – voor zover nodig – uitkeringen met betrekking tot schade aan voormelde zaken aan Sonesto B.V, zijn verpand. Uitkeringen uit hoofde van deze verzekering zullen worden gedaan aan Sonesto B.V. De dekking op voormeld Object kan ten opzichte van Sonesto B.V. niet worden beperkt of beëindigd zonder mededeling daarvan aan deze Sonesto B.V. In geval van wanbetaling door de verzekeringnemer wordt Sonesto B.V. hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld”. Door de ondertekening van de Overeenkomst door de Klant worden de rechten en vorderingen van de Klant op de verzekeraar van het Object (al dan niet bij voorbaat) aan Sonesto B.V. verpand tot zekerheid voor de huidige en toekomstige verplichtingen van de Klant tegenover Sonesto B.V. uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit welken andere hoofde dan ook. Sonesto B.V. is steeds bevoegd mededeling van dit pandrecht aan verzekeraar of derden te doen.
 3. Indien zich een schadegeval voordoet met betrekking tot het Object dient de Klant Sonesto B.V. zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen van de schade aan of verlies van het Object en een correcte, volledige en accurate verklaring, alsook alle andere informatie die nodig is ter ondersteuning van de afwikkeling van de schade te bezorgen bij de verzekeraar (ook indien Sonesto B.V. zelf verzekering voor het Object heeft afgesloten). De Klant dient alle nodige maatregelen te nemen teneinde verdere schade te beperken en bij tekortkoming door de Klant ter zake van deze verplichtingen is de Klant aansprakelijk voor alle mogelijke schade die daar het gevolg van is.
 4. Sonesto B.V. is bevoegd de verzekeringsuitkering naar eigen keuze aan te wenden voor herstel of vervanging van het Object, in mindering te brengen op de schade die Sonesto B.V. ter zake lijdt of toe te rekenen aan enig bedrag dat de Klant aan Sonesto B.V. verschuldigd is.
 5. Indien de Klant enige uitkering ontvangt ter zake het Object dan houdt de Klant die voor Sonesto B.V. en zal de Klant het betreffende bedrag direct doorbetalen aan Sonesto B.V.
 6. Indien Sonesto B.V. zelf voor verzekering van het Object zorg draagt – conform het bepaalde in artikel 20.1 – dan zal Sonesto B.V. aan de Klant ter hand (kunnen) stellen de verzekeringsvoorwaarden. De Klant verplicht zich tegenover Sonesto B.V. om die verzekeringsvoorwaarden, ook indien die tussentijds worden gewijzigd, in acht te nemen opdat dekking voor Sonesto B.V. behouden blijft. Sonesto B.V. zal voorts de Klant informeren waartoe (indien van toepassing) de door haar gesloten verzekering per Gebeurtenis begrensd is en het Eigen Risico dat voor rekening van Klant komt. De hiervoor bedoelde bedragen kunnen wijzigen voor toekomstige Gebeurtenissen en de Klant is daar aan gebonden. Sonesto B.V. zal de Klant over wijzigingen schriftelijk informeren.
 7. In geval van een door Sonesto B.V. verzekerd risico, draagt Klant per gedekte schade een Eigen Risico per Gebeurtenis, zoals vermeld in de polisvoorwaarden.
 8. Klant zal zorgdragen voor beveiliging van het Object tegen diefstal, brand en beschadiging conform hetgeen gebruikelijk is dan wel conform hetgeen door Sonesto B.V., verzekeraar of bevoegde autoriteiten is voorgeschreven.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 21 Objectkeuze/aansprakelijkheid

 1. De keuze voor het Object en de Leverancier is gemaakt door de Klant. De Klant heeft met de Leverancier vastgesteld dat het Object voldoet aan het doel en de wensen van de Klant en de Klant verklaart bekend te zijn met de (garantie)voorwaarden van
  de Leverancier ten aanzien van het Object. Door ondertekening van het in artikel 7.3 bedoelde acceptatiecertificaat bevestigt de Klant dat het afgeleverde Object overeenstemt met het door hem gekozen Object en de specificaties zoals die door (o.a.) de Leverancier zijn opgegeven.
 2. Sonesto B.V. staat niet in voor de correcte werking en conformiteit van het Object aan de wensen en behoeften van de Klant en geeft in dat verband geen enkele garantie of vrijwaring.
 3. De Klant zal aanspraken ten aanzien van het Object of voortvloeiend uit het gebruik ervan, ter zake van conformiteit, garantieclaims of anderszins met betrekking tot het Object, zulks in de ruimste zin, niet richting Sonesto B.V. geldend kunnen maken en doet hierbij afstand van die rechten tegenover Sonesto B.V. De betreffende aanspraken zal de Klant direct en op eigen naam jegens de Leverancier uitoefenen. De rechten tegenover de Leverancier als hiervoor bedoeld zijn of worden door Sonesto B.V aan de Klant overgedragen met dien verstande dat steeds van deze overdracht steeds zijn uitgesloten de rechten: – tot eigendomsoverdracht van het Object en/of overdracht van de gebruiksrechten op de software; – op (al dan niet gedeeltelijke) terugbetaling van de koopprijs voor het Object; – in verband met op vermindering van de waarde van het Object of elke andere schade geleden door Sonesto B.V.; – om ontbinding of vernietiging van de bestelling en/of (indien van toepassing) de koopovereenkomst te vorderen; of – die voortvloeien uit of ontstaan door ontbinding van de bestelling en/of (indien van toepassing) de koopovereenkomst.
 4. Sonesto B.V. is niet aansprakelijk voor schade of extra kosten voor de Klant, in welke vorm dan ook, die het gevolg zijn van vertraging in de aflevering van het Object, dan wel van delen daarvan of als gevolg van het niet of niet naar verwachting functioneren van het Object onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel.
 5. Sonesto B.V. is nimmer aansprakelijk en/of gehouden tot enige vorm van schadevergoeding voor directe, indirecte of immateriële schade of kosten uit welke hoofde dan ook aan de zijde van Klant en/of derden veroorzaakt door het Object of door de werking dan wel niet werking van (delen van) het Object. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, winstderving en/of gemiste besparingen is uitgesloten. Klant vrijwaart Sonesto B.V. voor aanspraken van derden ter zake.
 6. In afwijking van het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel geldt dat, indien blijkt dat bepaalde schade voor de Klant specifiek is verzekerd, Sonesto B.V. aan Klant het bedrag vergoedt dat de verzekeraar aan Sonesto B.V. uitkeert.

Artikel 22 Wijzigingen in de bedrijfsvoering 

Klant verbindt zich Sonesto B.V. tijdig te informeren over een voorgenomen besluit tot wijziging in de bedrijfsvoering of in de financiële verhoudingen, alsmede over een voorgenomen besluit tot fusie c.q. (af)splitsing van delen van zijn bedrijf, dan wel een voorgenomen besluit tot een ingrijpende wijziging in de zeggenschap over de Klant en/of de activiteiten van de onderneming van de Klant. Sonesto B.V. is gerechtigd naar aanleiding van een voornemen als bedoeld in dit artikel redelijke voorwaarden te stellen tot zekerheid voor de nakoming door Klant van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Indien Klant zich niet met deze voorwaarden kan verenigen, kan Sonesto B.V. zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst of andere formaliteit de Overeenkomst terstond beëindigen, waarbij het bepaalde in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden van toepassing is.

Artikel 23 Diversen

 1. Met het oog op toetsing van de kredietwaardigheid van de Klant door Sonesto B.V., dient de Klant op eerste verzoek van Sonesto B.V. een jaarrekening, die voldoet aan de wettelijke bepalingen, te verstrekken. Desgevraagd dient de Klant ook op eerste verzoek van Sonesto B.V. aanvullende informatie en documentatie betreffende zijn financiële toestand te verstrekken.
 2. Door ondertekening van de Overeenkomst geeft de Klant aan Sonesto B.V. onherroepelijk volmacht, met het recht van substitutie, tot uitoefening van alle aan Sonesto B.V. in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden toegekende bevoegdheden en rechten en om al datgene te doen wat Sonesto B.V. nodig, nuttig of wenselijk acht ter uitvoering van de Overeenkomst en bescherming van haar rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen rechtshandelingen met Sonesto B.V. als wederpartij.
 3. Sonesto B.V. is bevoegd om voor de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst gebruik te maken van diensten van derden. De Klant is verplicht de aanwijzingen, die Sonesto B.V. in verband daarmee geeft, op te volgen.
 4. Indien zich meerdere (rechts)personen zich jegens Sonesto B.V. als Klant hebben verbonden voor de verplichtingen uit de Overeenkomst zijn zij hoofdelijk aansprakelijk tegenover Sonesto B.V. Rechtsopvolgers van Klant zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Sonesto B.V. Ieder van de hoofdelijk verbonden (rechts)personen doet afstand van door de wet aan hoofdelijk schuldenaren toegekende rechten en verweermiddelen. De vorderingen, die de hoofdelijke schuldenaren op elkaar hebben of verkrijgen uit hoofde van regres en/of subrogatie, worden hierbij achtergesteld bij alle vorderingen van Sonesto B.V. op de Klant.
 5. De Klant is desgevraagd verplicht op eerste verzoek van Sonesto B.V. voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn bestaande en toekomstige verplichtingen tegenover Sonesto B.V., zowel voortvloeiend uit de bestaande Overeenkomst als uit nieuwe overeenkomsten van welke aard ook. Is een gestelde zekerheid naar het oordeel van Sonesto B.V. onvoldoende geworden dan is de Klant verplicht om op eerste verzoek van Sonesto B.V. (aanvullende) zekerheden te verstrekken.